Reklamačný poriadok pre internetový predaj v OKAY Slovakia

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť OKAY Slovakia, spol. s r.o. (ďalej len „predávajúci“) vydáva reklamačný poriadok pre internetový predaj v spoločnosti OKAY Slovakia spol. s r.o.(ďalej len „reklamačný poriadok“). Tento reklamačný poriadok riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a o spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“).
 2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Obč. zák.“), zákona   č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Reklamačný poriadok pre internetový predaj tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.

Všeobecné reklamačné podmienky

 1. Pri predkladaní tovaru na záručnú reklamáciu musia byť splnené nasledujúce podmienky zo strany reklamujúceho (zákazníka):

a) tovar predkladaný na záručnú reklamáciu je predložený spolu s dokladom o kúpe tovaru kupujúcim

b) tovar predkladaný na záručnú reklamáciu je predložený s originálnym záručným listom, pokiaľ bol k výrobku vydaný

c) tovar predkladaný na záručnú reklamáciu je v kompletnom stave vrátane úplného príslušenstva

d) tovar predkladaný na záručnú reklamáciu spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby, atď.)

e) ak zákazník predkladá na záručnú reklamáciu tovar, ktorý má záruku dlhšiu ako je zákonom stanovená lehota, je povinný doložiť potvrdenie (záručný list) o predĺžení záruky.

Pri nákupe tovaru cez internet je kupujúcemu spoločne s tovarom dodaný nepotvrdený záručný list (ak je povinný, v opačnom prípade slúži na uplatnenie záruky daňový doklad o kúpe - faktúra).

V prípade, že kupujúci nemá ešte záručný list potvrdený, môže navštíviť ktorúkoľvek z predajní predávajúceho spolu s dokladom o zakúpení (faktúrou), prípadne môže zaslať záručný list s kópiou dokladu o zakúpení (faktúrou) na adresu centrály predávajúceho (OKAY Slovakia, spol. s r.o., Krajná 86, 824 01 Bratislava). Predávajúci obratom zašle kupujúcemu potvrdený záručný list.

 • Kupujúci si uplatňuje právo na reklamáciu v sieti predajní predávajúceho alebo v jednom z autorizovaných  servisov, ktorých adresy a telefónne kontakty nájde na záručnom liste (podľa §625 Obč. zák.).
 • Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu veci, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu, si kupujúci uplatňuje u predávajúceho (podľa §622, §623 Obč. zák.).
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci  poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej Obč. zák., pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
 • Za vadu tovaru však nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy tovaru, že jeho životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napr. batérie, žiarovky). V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže tovar kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy tovaru.
 • Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, avšak predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov.
 • Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho, či ponúkaný dar prijme alebo nie. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa kúpnej zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Obč. zák. v spojení s § 48 ods. 2 Obč. zák.).
 • Ak kupujúcemu vznikne nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy (napr. podľa §623 Obč. zák.), je kupujúci povinný vrátiť spolu s reklamovaným výrobkom aj príslušenstvo patriace k výrobku (podľa §121 Obč. zák.).

Uplatnenie reklamácie

 1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Lehota na vybavenie reklamácie sa začína počítať nasledujúcim dňom po dni spísania reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 2. Predávajúci je povinný pri spísaní reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad (kópia reklamačného protokolu) (podľa §18 zákona o ochrane spotrebiteľa).
 3. Predávajúci je povinný pri vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad. Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol, vyjadrenie osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv a list obsahujúci informáciu o vybavení reklamácie.

Vybavenie reklamácie

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§622 Obč. zák.).
 2. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia vady (opravy) výmenu vadnej veci za bezvadnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§622 Obč. zák.).
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Záleží na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže túto voľbu už sám jednostranne meniť (§623 Obč. zák.).
 4. V prípade, že má tovar súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má kupujúci právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. Právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy má kupujúci aj v prípade, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
 6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Výška zľavy je stanovená dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim.
 7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol po skončení opravy povinný vec prevziať sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru kupujúcim (podľa §627 Obč. zák.). Ak servisné stredisko reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a kupujúci má právo na výmenu tovaru  alebo na vrátenie peňazí (podľa §18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa).

Reklamačné podmienky pri reklamáciách počítačov, notebookov, netbookov, tabletov a hardware

Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia záručnej reklamácie musia byť okrem hore uvedených podmienok splnené aj nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:

 1. Kupujúci svojím podpisom na reklamačnom protokole prehlasuje, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a nie je nainštalovaný nelegálny software, v opačnom prípade predávajúci  nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.
 2. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom stredisku. Kupujúci je vo vlastnom záujme povinný si zálohovať všetky dáta a údaje (pracovné a konfiguračné súbory) z pevného disku.

Informácia pre kupujúceho (zákazníka)

Ak kupujúci nevyzdvihne tovar do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania výzvy k odberu, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať všetky náklady vzniknuté v súvislosti so skladovaním tohto tovaru vo výške 2,- € za deň, a to od prvého dňa po uplynutí uvedenej lehoty. Ak si kupujúci tovar nevyzdvihne do doby, kedy výška skladného prevýši cenu tovaru, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného

Ak si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní od obdržania oznámenia o jej vybavení, bude kupujúcemu účtované skladné vo výške 2,- € za každý začatý deň od uplynutia vyššie uvedenej lehoty. O vybavení reklamácie bude kupujúci vždy informovaný oznámením zaslaným niektorým z komunikačných prostriedkov. Pokiaľ si kupujúci tovar nevyzdvihne do doby, kedy výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

Alternatívne riešenie sporov

Ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ďalej len “žiadosť o nápravu”). Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim Predávajúcemu, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “návrh”) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 391/2015 Z. z.”), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, Kupujúci má právo voľby, ktorému z nich návrh podá. Možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z. z.

Reklamačný poriadok platí od 4. 5. 2017