Poučenie o právach dotknutej osoby

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“)

Spoločnosť OKAY Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Krajná 86, 821 04, Bratislava ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto zverejňuje nasledovné informácie v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zákazník OKAY Slovakia, spol. s r.o. ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov nasledovné práva:

  • právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti: 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

  • právo na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku,
c) poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,

  • právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
  • právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
  • právo pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca.
Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.