Pravidlá súťaží na Facebooku

Všeobecné pravidlá platné pre všetky facebookové súťaže usporadúvané stránkou OKAY.sk, vrátane lokálnych mutácií FB stránok predajní.

FB Okay.sk

1.Usporiadateľom facebookových súťaží je spoločnosť OKAY Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35825979, so sídlom Černyševského 1287/10, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 25493/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené s Facebookom a Facebook za ich priebeh neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaží poskytujete Usporiadateľovi a spoločnosti Facebook nebudú nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti týkajúce sa súťaží musia byť smerované usporiadateľovi súťaže, nie Facebooku.

3. Konkrétny výber výhercu sa pri jednotlivých súťažiach môže líšiť. Spôsob výberu vždy určujú doplňujúce pravidlá uvedené v súťažnom príspevku.

4. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo, bez nároku na náhradu, akciu a marketingovú súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že každá táto zmena bude vyhlásená na facebookovom profile OKAY.sk, čím nadobúda účinnosť voči usporiadateľovi aj účastníkom súťaže.

5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže všetkých účastníkov, u ktorých má podozrenie, že sa počas súťaže dopustili podvodného konania. Proti rozhodnutiu usporiadateľa sa nie je možné odvolať.

6. Registráciou do súťaže účastník berie na vedomie, že jeho osobné údaje poskytnuté usporiadateľovi a organizátorovi v súvislosti s účasťou na súťaži budú spracované spoločnosťou OKAY Slovakia, spol. s r.o, IČO: 35825979, so sídlom Černyševského 1287/10, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 25493/B, ako správcom osobných údajov.

Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom odovzdania výhry, riešenia otázok súvisiacich s účasťou v súťaži a to počas 10 rokov od prihlásenia do Súťaže. Súhlas udeľuje súťažiaci podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) a v súlade s príslušnými právnymi normami o ochrane osobných údajov, zákonom č. 110/2019 o spracovaní osobných údajov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Poskytnuté osobné údaje budú spracované v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a ďalšie údaje zadané v priebehu súťaže. Poskytnutie údajov je podmienkou účasti v súťaži. Správcom osobných údajov je Usporiadateľ viz článok 1. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby nim poskytnuté osobné údaje boli počas 10 rokov spracovávané v rozsahu a k účelom vyššie uvedeným aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom. Osobné údaje môžu byť odovzdané tretím osobám v súvislosti s udelením, zasielaním alebo odovzdaním výhier a ďalším subjektom podieľajúcim sa na odovzdaní alebo doprave výhier v súťaži.

Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je nadobudne účinnosť v momente jeho doručenia Usporiadateľovi. Odvolanie súhlasu v priebehu trvania súťaže alebo pred odovzdaním výhry bude viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci má ďalej právo prístupu k informáciám o spracovávaní údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu, odstránenie chybného stavu, právo nechať osobné údaje zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, a tiež právo na náhradu prípadného poškodenia podľa príslušných právnych predpisov a právo na vysvetlenie, ak sa domnieva, že spracovanie prebieha v rozpore s ochranou súkromného a osobného života.

Zverejnenie. Víťazi Súťaže budú oslovení Usporiadateľom za účelom vyslovenia súhlasu so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: meno Súťažiaceho v médiách (vr. internetu), najmä na facebookových stránkach OKAY.SK. Zároveň budú víťazi Súťaže vyzvaní Usporiadateľom k poskytnutiu súhlasu k zachyteniu a rozširovaniu svojej podoby, najmä ak sa jedná o užitie fotografie zaslanej Účastníkom alebo vytvorenej Usporiadateľom, alebo vytvorenie / zverejnenie zvukového či zvukovo-obrazového záznamu podľa odseku 4.4 Podmienok v médiách (vr. Internetu). Súhlas podľa tohto odseku je udelený na obdobie 10 rokov. Ak je tento súhlas odvolaný v okamihu, kedy už boli Osobné údaje podľa týchto Pravidiel zverejnené, nie je možné sa voči Usporiadateľovi domáhať odstránenia zverejnenia, ktoré už nie je v jeho dispozícii (najmä zverejnenie v médiách vlastnených subjektmi odlišnými od Usporiadateľa).

Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti ochrany osobných údajov, postupu ich užívania a využitia práv subjektu osobných údajov, môže Súťažiaci kontaktovať Usporiadateľa na adrese ochranaosobnichudaju@okaycz.eu

7. Odoslaním príspevku do súťaže udeľuje každý súťažiaci usporiadateľovi v rámci súťaže nevýhradnú, prevoditeľnú, bezodplatnú, územne, množstvovo, časovo a technologicky neobmedzenú licenciu na použitie všetkých príspevkov a ďalšieho obsahu, a to na obdobie trvania majetkových práv autora či vlastníka tohto duševného vlastníctva a pre všetky možné účely použitia (ďalej len „Licencia“) vrátane práva také autorské dielo kedykoľvek upraviť, pozmeniť alebo použiť spolu s iným dielom (t. j. použitie diela najmä všetkými spôsobmi podľa ustanovení § 19 odst. 4 autorského zákona. Súťažiaci zodpovedá za to, že zaslaním súťažného príspevku a jeho následným zverejnením na Facebooku nebudú porušené práva tretích osôb a nebude zasiahnuté do autorských práv tretích osôb.

8. Súťažné príspevky nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú porušovať právny poriadok Slovenskej republiky a nesmú neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb. Takisto nesmú byť zamerané proti spoločnosti OKAY. Také príspevky budú zo súťaže automaticky vyradené.

9. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k spoločnostiam skupiny OKAY alebo sa považujú za osoby blízke zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosťou skupiny OKAY alebo osoby s týmito spoločnosťami inak personálne alebo majetkovo prepojené.

10. Na súťaži sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré budú v prípade výhry zastúpené zákonným zástupcom.

11. Pokiaľ sa výherca súťaže do 7 dní od vyhlásenia výsledkov na sociálnej sieti neozve, výhra s okamžitou platnosťou a bez možnosti odvolania prepadá v prospech usporiadateľa.

12. Výhra bude výhercovi odovzdaná na predajni, ktorá súťaž na svojej lokálnej Facebookovej stránke vyhlásila. V prípade, že vyhlasovateľom je korporátny profil OKAY.SK prebehne odovzdanie na predajni preferované výhercom.

13. Zapojením sa do súťaže účastník automaticky súhlasí s týmito pravidlami.

V Bratislave 14.5.2024