Protikorupčná politika

Platnosť

Táto protikorupčná politika je záväzná pre OKAY Holding a.s., všetky nižšie uvedené riadené osoby a ich zamestnancov, obchodných zástupcov a ich zamestnancov, splnomocnencov, poradcov a externých dodávateľov tovaru a služieb, ktorí konajú v mene alebo v záujme všetkých OKAY Holding a.s. a všetkých nižšie uvedených spoločností:

 • OKAY s.r.o., so sídlom Brno, Kšírova 676/259, PSČ 61900, IČO: 60719257, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka C 16352
 • JENA - nábytok, s.r.o., so sídlom Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 25564501, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka C 34000
 • OKAY Market s.r.o., so sídlom Brno, Kšírova 259, PSČ 61900, IČO: 24678643, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka C 67757
 • ALFA - RENT s.r.o., so sídlom Brno, Kšírova 259, PSČ 61900, IČO: 27721353, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka C 54447
 • BETA - RENT s.r.o., so sídlom Brno – Horní Heršpice, Kšírova 676/259, PSČ 61900, IČO: 25563718, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka C 31852
 • KAPPA - RENT s.r.o., so sídlom 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 24849618, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka C 79045
 • ZETA - RENT s.r.o., so sídlom Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 24847771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka C 79089
 • OKAY Services s.r.o., so sídlom Brno, Kšírova 259, PSČ 61900, IČO: 28228901, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka C 58325
 • OKAY Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Krajná 86, 821 04 Bratislava II, IČO: 35 825 979, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25493/B
 • ALFA - RENT s.r.o. so sídlom Krajná 86, 821 04 Bratislava II, IČO: 36 676 322, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 42340/B
 • BETA - RENT s.r.o. so sídlom Krajná 86, 821 04 Bratislava II, IČO: 35 777 567, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 20708/B

(ďalej len „skupina OKAY“)

2
Vznik a cieľ

2.1. Vznik

Táto protikorupčná politika vznikla pokynom konateľov a predsedu predstavenstva skupiny OKAY za účelom stanovenia zásadných pravidiel vyžadujúcich od skupiny OKAY podnikať poctivo, bezúhonne, dodržiavať platné zákony a interné predpisy.

2.2. Priority

Prioritou protikorupčnej politiky je dodržiavanie všetkých platných zákonov a interných predpisov zakazujúcich platby alebo podnety ľubovoľným osobám či subjektom bez ohľadu na ich právnu formu, ktoré sú v rozpore so zákonmi alebo internými predpismi. Na zaistenie dodržiavania zákonov a zachovávanie osobnej a firemnej bezúhonnosti prijala skupina OKAY tieto protikorupčné zásady. Zásady sa vzťahujú na všetkých zamestnancov skupiny OKAY, ako aj na obchodných zástupcov, splnomocnencov, poradcov a externých dodávateľov služieb a tovaru, ktorí konajú v mene alebo v záujme skupiny OKAY (ďalej len ako „pracovníci spoločnosti“).

Protikorupčná politika a jej zásady sú v plnom znení platné aj pre všetkých dodávateľov spolupracujúcich so skupinou OKAY a to bez ohľadu na druh, dĺžku a rozsah spolupráce.

2.3. Cieľ

Cieľom protikorupčnej politiky je napĺňanie nasledujúcich bodov:

 • predchádzať a zamedziť korupčnému konaniu v skupine OKAY,
 • pravidelné vzdelávanie pracovníkov spoločnosti v rámci prevencie, korupčného a protizákonného konania,
 • špecifikácia korupčného konania,
 • definícia korupčného prostredia,
 • definícia a popis možných stretov záujmov zo strany pracovníka spoločnosti,
 • stanovenie postupu ohlásenia korupčného konania a práv oznamovateľa,
 • definovať činnosti nezlučiteľné s protikorupčnou politikou.

3
Stret záujmov

3.1. Definícia a popis

Ak môže byť ovplyvnený úsudok alebo konanie pracovníka spoločnosti akýmkoľvek vzťahom, ktorý má s inou osobou alebo podnikateľským subjektom, nastáva stret záujmov.

Pre všetkých pracovníkov spoločnosti je dôležité, aby sa vyhýbali akýmkoľvek stretom medzi svojimi osobnými záujmami a záujmami skupiny OKAY. Také strety záujmov sú v priamom rozpore s touto protikorupčnou politikou.

Pracovník spoločnosti je povinný zdržať sa v súvislosti s prípravou alebo plnením pracovných povinností akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k uprednostneniu osobného záujmu nad záujmom skupiny OKAY.

Pracovník spoločnosti, ktorý sa priamo či nepriamo dostal do stretu záujmov, alebo je možné takýto stret záujmov predpokladať, je povinný túto skutočnosť ihneď nahlásiť na oddelenie interného auditu a bezpečnosti podľa čl. 7.1 tejto politiky.  Rovnaká povinnosť platí aj v prípade pochybnosti o možnom strete záujmov, kedy je v takom prípade pracovník spoločnosti povinný kontaktovať oddelenie interného auditu, kontroly a bezpečnosti, ktoré je ako jediné oprávnené rozhodnúť o ďalšom postupe či opatreniach.

3.2. Neoznámenie stretu záujmov

Neoznámenie skutočností nasvedčujúcich o možnom strete záujmov, alebo o strete záujmov samotnom, znamená hrubé porušenie zásad protikorupčnej politiky a môže mať za následok pracovnoprávny alebo aj trestnoprávny postih. Náhrada takto vzniknutej alebo spôsobenej škody či ujmy tým nie je vylúčená.

4
Dary a výhody

Pracovník spoločnosti v súvislosti so svojím zamestnaním, výkonom funkcie alebo poverení zásadne neprijíma osobné dary alebo iné výhody pre seba, rovnako tak pre osoby blízke či inak spriaznené a to bez ohľadu na skutočnosť, za akým účelom a komu je prípadný dar alebo výhoda ponúkaná.

Za osobný dar alebo výhodu sa v rámci protikorupčnej politiky skupiny OKAY považuje akýkoľvek hmotný či nehmotný dar, plnenie alebo výhoda, ktorej celková hodnota presahuje čiastku v celkovej výške 30 €. Všetky dary alebo výhody nad túto uvedenú čiastku sú považované za dar alebo výhodu poskytnutú skupine OKAY a musia byť bezprostredne po prevzatí odovzdané na sekretariát vedenia skupiny OKAY.

Pracovník spoločnosti sa nesmie svojím konaním, ktoré vyplýva z jeho pracovného zaradenia alebo oprávnenia, dostať do situácie či postavenia, z ktorého by mohol plynúť záväzok poskytnutia výhody na úkor skupiny OKAY. Pracovník spoločnosti sa tiež nesmie svojím konaním vystaviť neprimeranému vplyvu iných osôb, ktoré by mohli mať vplyv na jeho nestrannosť a záujmy skupiny OKAY.

Protikorupčná politika skupiny OKAY vylučuje mimopracovný súkromný styk a podobné väzby s dodávateľmi tovaru alebo služieb v rámci celej skupiny OKAY rovnako tak, ako mimopracovné konanie alebo styk s treťou stranou bez ohľadu na jej povahu alebo charakter. 

V prípade, že pracovník spoločnosti v súvislosti s plnením jeho pracovných povinností, poverením alebo postavením obdrží osobnú ponuku daru alebo výhody, odmietne ju a o ponuke ihneď informuje oddelenie interného auditu, kontroly a bezpečnosti podľa čl. 7.1 tejto politiky. Za osobný dar alebo výhodu sa považuje aj skutočnosť, ak je takáto výhoda ponúknutá osobe blízkej či inak spriaznenej.

V prípade, že je na pracovníka spoločnosti v súvislosti s plnením jeho pracovných povinností vyvíjaný neprípustný nátlak bez ohľadu na druh alebo jeho podstatu, je pracovník spoločnosti povinný o tom okamžite informovať oddelenie interného auditu, kontroly a bezpečnosti podľa čl. 7.1 tejto politiky.

5
Korupčné konanie

5.1. Definícia

Za korupčné konanie je považované najmä:

 1. zneužitie postavenia, oprávnenia alebo právomoci za účelom osobného prospechu alebo za účelom nedovoleného či nezákonného obohatenia,
 2. všeobecné zneužitie právomoci smerujúce k získaniu osobných výhod akéhokoľvek druhu alebo za účelom súkromného obohatenia,
 3. prísľub alebo ponuka poskytnutia úplatku alebo inej výhody s cieľom ovplyvniť konanie alebo rozhodnutie,
 4. žiadosť o úplatok alebo jeho prijatie, kde úplatok môže byť majetkového alebo nemajetkového charakteru, teda úplatkom je nielen poskytnutie finančných prostriedkov, ale aj napríklad vecí, služieb, respektíve protislužieb, výhodných informácií atď.,
 5. neoprávnená manipulácia s informáciami zo strany pracovníka spoločnosti, ktorý nebol poverený príslušnou úlohou alebo vykonaním stanovenej pracovnej činnosti,
 6. snahu pracovníka spoločnosti ovplyvniť v rozhodovacích procesoch iných zamestnancov s cieľom získania neoprávnených výhod alebo prospechu pre svoju osobu, osoby blízke či inak spriaznené alebo tretiu stranu,
 7. vedomá činnosť v rozpore s pracovnou náplňou, kedy dochádza k poškodeniu skupiny OKAY.

5.2. Zásady

Každý z pracovníkov spoločnosti sa spolupodieľa na vytváraní prostredia, v ktorom je uplatňovaná protikorupčná politika a na budovaní firemnej kultúry, ktorá preventívne pôsobí na odrádzanie od podvodného či korupčného konania.

Dodržiavanie protikorupčnej politiky je základnou povinnosťou všetkých pracovníkov spoločnosti a má priamu spojitosť s internými pravidlami skupiny OKAY.

Každý vedúci pracovník je povinný zoznámiť svojich podriadených pracovníkov s protikorupčnou politikou, kontrolovať jej dodržiavanie a zdôrazňovať potrebu pravidelnej účasti na plánovaných školeniach.

 

Pracovníkom spoločnosti nie je povolené najmä:

 • Používať firemné prostriedky alebo iný majetok skupiny OKAY na súkromné alebo nezákonné účely.

 

 • Pracovníci spoločnosti nesmú vkladať peňažné prostriedky skupiny OKAY, alebo jej zariadenie či služby do politických strán alebo nimi prispievať činiteľom či kandidátom vo funkcii za účelom získania ich podpory pre výkonný, zákonodarný, správny alebo iný úkon v prospech skupiny OKAY.

 

 • Poskytovať alebo ponúkať tretej osobe v mene skupiny OKAY peniaze, služby, dary ani hodnotné veci, ak vedia alebo majú dôvod sa domnievať, že budú ponúknuté za účelom získania alebo udržania obchodu s určitou osobou, smerovania obchodu na určitú osobu, získania inej výhody v obchodovaní alebo navádzanie k tomu, aby určitá osoba poskytla nevhodné plnenie, vykonala nevhodnú činnosť alebo na poskytnutie odmeny za také plnenie alebo činnosť.

 

 • Poskytnúť niekomu oprávnenie, aby vykonával v mene skupiny OKAY platby alebo poskytoval dary, ponuky alebo prísľuby týkajúce sa vyplatenia peňazí alebo poskytnutia nejakej hodnotnej veci akejkoľvek osobe alebo v jej prospech, a to i v prípade, že by to súviselo alebo by sa mohlo zdať, že to súvisí so získaním alebo udržaním obchodu s danou osobou, smerovaním obchodu na ľubovoľnú osobu alebo skupinu OKAY, získaním inej výhody pri obchodovaní alebo navádzaní na „nevhodné“ plnenie zo strany ľubovoľnej osoby v akejkoľvek funkcii alebo pri výkone akejkoľvek činnosti alebo odmieňaním za takéto plnenie, alebo s vyššie uvedeným súhlasiť alebo to zámerne prehliadať.

 

 • Komunikovať s dodávateľmi tovaru a služieb pomocou súkromných prostriedkov (osobný mobilný telefón, súkromný notebook). Telefonická a elektronická komunikácia prebieha vždy len pomocou firemných prostriedkov, ktoré boli zamestnávateľom pracovníkovi spoločnosti zverené na výkon pracovnej činnosti.

Plnenie (alebo neplnenie) funkcie alebo činnosti je považované za „nevhodné“, ak porušuje očakávané konanie v dobrej viere alebo nestranné konanie alebo porušuje dôveryhodnosť skupiny OKAY či pracovníkov spoločnosti.

Knihy a záznamy skupiny OKAY musia presne a poctivo zachytávať transakcie skupiny OKAY a jej nakladania s majetkom. Nebudú vytvárané žiadne utajené alebo neevidované fondy alebo majetky na akékoľvek účely.

Pracovníci spoločnosti, ktorí sa podieľajú na obchodných transakciách, sa musia zoznámiť s protikorupčnými zákonmi danej krajiny, v ktorej obchodné transakcie prebiehajú.

Pre skupinu OKAY je najvyššou bezpečnostnou prioritou dodržiavanie tejto protikorupčnej politiky, jej zásad, a rovnako tak aj bezpečnostnej politiky skupiny OKAY.

Vzdelávanie a pravidelné školenia v oblasti boja s korupciou a prevenciou korupčného konania sú súčasťou vstupného školenia každého pracovníka spoločnosti.

Od všetkých pracovníkov spoločnosti sa očakáva, že budú dodržiavať všetky platné zákony a predpisy, vrátane protikorupčnej politiky.

Skupina OKAY zásadne odmieta a nebude tolerovať žiadnu formu úplatkárstva, protiprávneho konania či korupcie a všetky tieto formy je pripravená aktívne riešiť v súlade s ustanovením trestného zákona a ďalších právnych predpisov s orgánmi činnými v trestnom konaní bez ohľadu na ich povahu alebo rozsah.

6
Prevencia

6.1. Nábor nových pracovníkov

V skupine OKAY je vykonávaný transparentný postup pri prijímaní nových zamestnancov, najmä s dôrazom na viacúrovňové rozhodovanie o prijatí uchádzača nezávislé na jednej osobe, a to vo všetkých stupňoch pracovnoprávneho vzťahu tak, aby bolo riziko eliminované na minimum.

6.2. Výberové konania

Skupina OKAY zaujíma v oblasti výberových konaní dôsledný postoj založený na morálnom kredite, etických štandardoch správania, korektných a kolegiálnych vzájomných vzťahoch.

Pracovníci spoločnosti sú povinný konať vždy v súlade so zákonmi a zdržujú sa akéhokoľvek správania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť skupiny OKAY.

Vo výberových konaniach sú pracovníci spoločnosti povinní postupovať podľa platných interných predpisov a pri hodnotení postupovať objektívne v záujme skupiny OKAY s ohľadom na jej potreby.

6.3 Obchodné rokovanie

Pracovníci spoločnosti zúčastňujúci sa obchodného rokovania, obzvlášť toho, pri ktorom ide o nákup tovaru a služieb neprezrádzajú dodávateľovi, príp. potenciálnemu obchodnému partnerovi svoje osobné dáta, ani dáta svojich blízkych príbuzných, priateľov a známych (ako napr. číslo bankového účtu, adresu, osobné telefónne číslo, atd.).

Pracovník spoločnosti ukladá dáta získané v priebehu obchodného rokovania výhradne do firemných prostriedkov, ktoré mu boli pridelené zamestnávateľom. Všetky takto získané údaje, informácie a dáta bez ohľadu na ich povahu alebo charakter sú považované za dôverné a nesmú byť použité v rámci súkromných či mimopracovných aktivít pracovníka spoločnosti alebo tretích osôb.

Pracovník spoločnosti je povinný dodržiavať pri obchodnom konaní zásadu „štyroch očí“, čo znamená, že všetky rokovania s dodávateľmi sú vedené za prítomnosti najmenej dvoch pracovníkov spoločnosti. Všetky rokovania s dodávateľmi musia byť prioritne vedené v sídle skupiny OKAY podľa platných interných predpisov. Rokovania, ktoré sú vedené mimo sídla skupiny OKAY, musia byť naplánované s predstihom a o tejto skutočnosti musí byť písomne informovaný nadriadený pracovník spoločnosti.

Vedúci pracovníci spoločnosti sú povinní predchádzať a monitorovať riziká vzniku korupčného konania v skupine OKAY. Prípadné podnety oznámia vedúci pracovníci okamžite na oddelenie Interného auditu, kontroly a bezpečnosti na vyhodnotenie rizika a nastavenie opatrení na zamedzenie ich vzniku alebo pokračovania.

7
Postup pri oznámení či riešení korupcie

7.1. Oznámení

Každý z pracovníkov spoločnosti, rovnako tak ako akákoľvek fyzická alebo právnická osoba má v súlade s touto protikorupčnou politikou právo a povinnosť oznámiť podozrenie z korupčného alebo protiprávneho konania. Toto oznámenie je možné učiniť telefonicky na anonymnej non-stop horúcej linke +420 545544799, alebo elektronicky na zabezpečenom emaily: horkalinka@okay.cz  pre Českú republiku a horucalinka@okay.sk pre Slovenskú republiku.

V súlade s nariadením konateľov a predsedu predstavenstva skupiny OKAY a protikorupčnou politikou sú všetky získané oznámenia považované za prísne dôverné. Prístup k týmto informáciám je technicky umožnený len pre predsedu predstavenstva skupiny OKAY a Riaditeľa interného auditu, kontroly a bezpečnosti skupiny OKAY.

7.2. Práva oznamovateľa

Každému pracovníkovi spoločnosti je touto protikorupčnou politikou garantované právo na zachovanie anonymity oznamovateľa korupčného alebo protiprávneho konania rovnako tak, ako právo na zachovanie alebo poskytnutie zodpovedajúcej výhody plynúcej z tohto konania alebo oznámenia.

V prípade zapojenia oznamovateľa do odhalenia korupčného konania na seba skupina OKAY preberá celú zodpovednosť a náklady spojené s takýmto šetrením a zároveň oznamovateľovi garantuje, že prípadné odvetné konanie nebude v žiadnom prípade tolerované.

8
Účinnosť

Protikorupčná politika nadobúda účinnosť dňom 1.10.2015 a je platná do odvolania vykonaného zmenou alebo aktualizáciou.

 

S akýmkoľvek podnetom alebo pripomienkou súvisiacou s protikorupčnou politikou sa môžete obrátiť

 

Písomne :

OKAY HOLDING a.s.

Oddelenie interného auditu, kontroly a bezpečnosti
Kšírova 676/259

619 00 Brno

Elektronicky :

Email : horucalinka@okay.sk

Telefonicky :

+420 545544799    

 

Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky