Los

Pravidlá marketingovej akcie "Nakúp, zotri a získaj zľavu"

1. Usporiadateľom marketingovej akcie je spoločnosť OKAY s.r.o. so sídlom Kšírova 676/259, 619 00 Brno, IČO: 607 19 257, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, sp. zn., vložka 16352 a OKAY Slovakia, spol. s r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava 2, IČO: 35 825 979, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka 25493 / B (ďalej len "Usporiadateľ").

2. Marketingová akcia prebieha vo všetkých otvorených kamenných predajniach spoločnosti OKAY elektrospotrebiče na území Českej a Slovenské republiky v termíne 21. 2. - 6. 3. 2018 alebo do vyčerpania zásob stieracích žrebov.

3. Účastníkom marketingovej akcie môže byť iba fyzická osoba s doručovacou adresou v Českej alebo Slovenskej republike, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k usporiadateľovi, a spoločnostiam podieľajúcich sa na príprave a organizácii súťaže, ako aj osoby príbuzné týmto osobám. V prípade, že niektorá z týchto osôb sa stane výhercom v súťaži, akákoľvek výhra nebude odovzdaná. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby.

4. Stierací lós obdrží každý účastník, ktorý v termíne akcie, uvedenom v článku. 2. týchto pravidiel, nakúpi v obchodnej sieti Usporiadateľa na území Českej republiky v minimálnej hodnote 300 Kč alebo na území Slovenskej republiky v hodnote 12 EUR. Účastníci marketingovej akcie, ktorí splnia podmienky podľa čl. 3 a 4 týchto pravidiel, hrajú o zľavy 3, 5, 10, 25 a 50 % z aktuálne uskutočneného nákupu počas platnosti marketingovej akcie.

5. 1 nákup = 1 lós. Výhry (zľavy) budú po zotretí výhercom uplatnené priamo na pokladni, a to k aktuálnemu nákupu. Po zotretí lósu už nie je možné k nákupu pridať žiadny ďalší výrobok.

6. Zľava sa zadáva na položku. Napríklad 4 artikle na pokladničnom bloku = 1 los zľava 3 % = 3 % odpočítané na každom artikle. Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne dáva súhlas usporiadateľovi tejto súťaže na:

a) zverejnenie osobných údajov výhercov (v rozsahu: meno, priezvisko a mesto/obec) na výhernej listine, ktorá môže byť prístupná na internete, predajniach organizátora alebo inak uverejnené v médiách,

b) použitie jeho osobných údajov na marketingové účely spoločnosti OKAY,

c) s vyhotovením a bezplatným uverejnením portrétu (zaslaného výhercom alebo vyhotoveného usporiadateľom) a obrazových, zvukových a audiovizuálnych a iných záznamov výhercov vecných cien v masmediálnych prostriedkoch (predovšetkým elektronických, tlačových a internetových) a v propagačných materiáloch usporiadateľa; a to neobmedzene (čo do rozsahu, územia alebo času),

d) so zasielaním reklamných oznámení spoločnosti OKAY.

7. Odovzdaním formulára, respektíve zadaním kontaktnej adresy do formulára, dáva účastník marketingovej akcie usporiadateľovi súhlas, aby po dobu 5 rokov od začiatku akcie spracovával jeho osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa) na marketingové účely (predovšetkým pre informovanie o produktoch a službách) usporiadateľa v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Účastník marketingovej akcie súčasne vyjadruje súhlas, aby ním dodané osobné údaje boli po dobu 5 rokov od začiatku akcie použité a spracované v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla usporiadateľa, voči ktorému má byť odvolanie súhlasu účinné. Odvolanie súhlasu je pre usporiadateľa účinné okamihom jeho doručenia a pred ukončením marketingovej akcie je jeho následkom vylúčenie účastníka z možnosti účasti na marketingovej akcii, vrátenie straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené pred jej doručením účastníkovi akcie. Účastník akcie má ďalej podľa zákona 122/2013 Z. z., najmä právo na informácie o stave spracovania jeho osobných údajov, právo na ich opravu a likvidáciu za podmienok ustanovených zákonom.

8. Ďalšie dôležité podmienky súťaže:

· Viacnásobná účasť v marketingovej akcii je možná, ale vždy iba s novým pokladničným blokom a pri kompletnom splnení pravidiel účasti v súťaži.

· Získané zľavy sa nedajú uplatniť na akciový tovar z letáka a na akciový produkt označený červenou cenovkou.

· Pri zľave nad 10 % je zákazník povinný vyplniť telefón aj e-mail.

V prípade, že zákazník nemá e-mail, bude do kolónky pre e-mail z druhej strany lósu vyplnené uvedené:

Napíše sa slovo "nemá" a zákazník sa podpíše do rovnakého riadku. Zákazník miesto e-mailu uvedie telefónne číslo.

· Zľavy z akcie nie je možné vzájomne kombinovať. Na jeden nákup je možné uplatniť zľavu len z jedného lósu.

· Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažnú či akúkoľvek inú náhradu.

· Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný a účastníci nemajú nárok na akúkoľvek inú podobu výhry, než je uvedené v týchto pravidlách.

· Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

· Pri nákupe na účet inej fyzickej či právnickej osoby je možné zúčastniť sa len s písomným súhlasom, ktorý musí byť zaslaný organizátorovi v zásielke spolu s výherným formulárom.

· O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.

· Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá marketingovej akcie, a to bez udania dôvodov. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach www.okay.sk.

 

V Bratislave dne 21. 2. 2018                                                                                                                                   OKAY s.r.o.